Sunday, January 21, 2007

سياست و بدنهای ما


رضاشاه براي اولين باربا استفاده از دستگاه بوروکراسی و به شکل سيستماتيک يک نظام ديکتاتوری توانست ايجاد کند يک نظام اعتقادی شامل اصولی جون مدرنيزاسيون تفکيک نظام حقوقی و قضائی از شريعه و واگذاری امر قضاوت به قضات و کاستن قدرت روحانيون.ايجاد ارتش منظم .شهربانی .دانشگاه و غيره که همه بخشهای از اين پازل بود برای ايجاد يوتوپيا .اما شگفت آنکه اين بهشت برين گويا محقق نميشد مگر با تغير در پوشش شهروندان .رضا شاه می گفت تا کلاه روی سر عوض نشود توی کله هم عوض نميشود
برنامه کشف حجاب اجباری بعد از تبعيد او از کشور به شکست انجاميد و تغير کلاه هم تغيری در ذهن مردم ايجاد نکرد اما دريغ که تاريخ دو باره در کشور ما تکرار شد اما به شکل طنزی تلخ و اين بار بهشت حاکمان محقق نميشد مگر با حجاب اجباری و با شعار يا روسری يا تو سری

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home