Monday, September 25, 2006

AHMADI NEJHAD

Saturday, September 16, 2006
sharghnews paper my favorite newspaper who's managerial team
hardly could publish it just for 3 years, the only independent newspaper in Iran,banned this weak.

the main reson that mentioned is the cartoon at the left side .

Sunday, September 03, 2006

الان درست نميتونم بخاطر بيارم.. خرداد سال 81 بود واعتراضات دانشجويان دانشگاه تهران اوج گرفته بود.اما بر سر چه مسئله اي اله و اعلم يعني الان قاطي کردم.و در پی اعتراضات دانشچجوئی در گيريها در کوی دانشگاه شدت گرفت در شب دوم دانشجوها 2 نفر نه خداي من 3 نفر از اعضای انصارحذبالله را گرگان گرفتند برای اولين بار حکومت در موقعيت ضف قرار گرفته بود و حاضر شد نماينده هاي براي مذاکره بفرسته.

عکس هم از اون حادثه هست ايسنا يادم تو سايتش گذاشته بود.

اما طی روزهای بعد بيشتر فعالين دانشجوئی دستگير شدند و1 از مشکل ترين کارها برای اونهای که دستگير نشده بودنداين بود که به خونوادئ بچه هااطلاع بدن .وبعد پيگيری و تجمعات ارام .مثلا در مسجد دانشگاه تهران با حضور دکتر شيرزاد که پسرش مهدی هم که دستگير شده بود تحصن کرديم

matlab edame dare